Regulamin

Regulamin

 

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu pod nazwą www.uniwear.pl oraz zasady świadczenia Usług z jego wykorzystaniem.

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

 1. DEFINICJE

1.              Konto — utworzony po rejestracji indywidualny profil Użytkownika w ramach Serwisu.

2.              Partner — podmiot inny aniżeli Usługodawca, którego usługi lub towary są prezentowane w ramach Serwisu lub którego towary lub usługi prezentowane są w wiadomościach kierowanych do Użytkowników.

3.              Regulamin — niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu.

4.              Serwis — serwis internetowy Usługodawcy dostępny w domenie www.uniwear.pl

5.              Umowa — umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

6.              Usługi — opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu.

7.              Usługodawca — Multitextil s.c. Grzegorz Marek, Robert Surosz, adres: Sienkiewicza 23, 05-080 Izabelin, REGON: 101593364, NIP: 7282793310

8.              Użytkownik — osoba fizyczna lub osoba prawna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu; osoby niepełnoletnie nie są uprawnione do korzystania z Serwisu. Serwis jest kierowany do przedsiębiorców.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.              Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową wspierającą HTML5, CSS3, Javascript, Cookies i Web Storage.

2.              Pełne korzystanie z Serwisu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej. W szczególności konto poczty elektronicznej będzie wymagane dla zarejestrowania się w Serwisie i zawierania umów sprzedaży. W przypadku rejestracji z wykorzystaniem portali społecznościowych wykorzystywane będzie konto poczty elektronicznej przypisane do profilu na danym portalu społecznościowym.

3.              Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Użytkownika.

4.              Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

5.              Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania, takich, jak np. korzystanie z programów antywirusowych.

6.              Płatności w ramach Serwisu mogą być dokonane z wykorzystaniem zintegrowanego z Serwisem systemu płatności elektronicznych, tj. Przelewy24. Użytkownik przez rozpoczęciem korzystania z usług tego serwisu powinien zapoznać się i zaakceptować regulamin dostępny na jego stronach.

7.              Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Partnerów i innych Użytkowników.

8.              Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy oraz szanować dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników i współpracowników Usługodawcy, Partnerów oraz osób trzecich. Użytkownicy nie mogą zamieszczać w Serwisie materiałów lub treści, które będą naruszać prawo, dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.

9.              Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności:

1)      umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod, bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną, w ramach której działa Serwis;

2)      zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;

3)      próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;

4)      uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu Usługodawcy, Partnerom lub innym Użytkownikom;

5)      zamieszczanie treści, na których zamieszczenie nie wyraził zgody Usługodawca, w szczególności reklam i materiałów promocyjnych Użytkowników lub innych podmiotów.

10.          Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie. Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

11.          Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkowników odpowiednim komunikatem w Serwisie, chyba że nie będzie możliwości dodania takiej informacji. Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze związane z tym, że Serwis będzie czasowo niedostępny.

12.          Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub Partnerów.

13.          Wysyłanie przez Użytkownika niechcianych lub zawierających groźby wiadomości do innych Użytkowników jest niedopuszczalne. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości e-mail, należy skontaktować się z Usługodawcą.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, do logotypów, grafik, zdjęć i treści przygotowanych przez Usługodawcę i zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, która posiada prawa do rozporządzania danym utworem.
 3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub Partnerom.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik dopuścił się naruszenia majątkowych praw autorskich do utworów co do których prawa przysługują Usługodawcy, Użytkownik zostanie obciążony karą umowną w wysokości:

1)      3.000,00 zł w przypadku, gdy utworem był layout,

2)      1.500,00 zł w przypadku, gdy utworem było zdjęcie,

3)      1.500,00 zł w przypadku, gdy utworem był tekst,

4)      1.500,00 zł w przypadku, gdy utworem była grafika,

5)      3.000,00 zł w przypadku, gdy utworem było nagranie wideo lub audio-wideo,

6)      3.000,00 zł w przypadku, gdy utworem było nagranie audio.

 1. Kary umowne, o których mowa w pkt. 3.4 stają się wymagalne z chwilą wezwania do ich zapłaty i mogą być naliczane niezależnie dla każdego przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich. Kary powyższe nie wyłączają możliwości kierowania dalszych roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych przewyższających wyliczone kary umowne.
 2. Użytkownicy lub Partnerzy umieszczając w Serwisie zdjęcia, materiały graficzne, materiały dźwiękowe, materiały wideo, opinie, opisy, pytania, odpowiedzi, udzielają nieodpłatnego, niewyłącznego upoważnienia do korzystania z nich przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony, na nieograniczonym obszarze i terytorium na następujących polach eksploatacji:

1)      utrwalanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności techniką cyfrową,

2)      trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności techniką cyfrową,

3)      rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym m.in. na dowolnych portalach, serwisach, vortalach, stronach internetowych i intranetowych,

4)      tłumaczenie, przystosowywanie i modyfikowanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

5)      wykorzystywanie w działaniach informacyjnych, sprzedażowych, organizacyjnych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych w prasie, telewizji, Internecie i innych mediach oraz środkach przekazu,

6)      obrót z osobami trzecimi w kraju i za granicą,

7)      wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym z innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną, bez obowiązku akceptacji końcowej wersji.

 1. Licencja, o której mowa w ust. 3.6 Regulaminu obejmuje prawo do udzielania sublicencji, jak również prawo do wykonywania praw zależnych i wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych na tożsamych polach eksploatacji.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 3.6 Regulaminu uprawnia Usługodawcę do wykorzystywania materiałów w celach komercyjnych i niekomercyjnych.
 3. Użytkownicy zobowiązują się nie zamieszczać jakichkolwiek materiałów, w szczególności grafik, zdjęć, tekstów, plików, co do których nie posiadają pełni praw autorskich lub wyraźnej zgody podmiotu uprawnionego na takie wykorzystanie utworów. W szczególności jakiekolwiek zamieszczone materiały nie mogą naruszać dóbr osobistych innej osoby lub dóbr majątkowych innej osoby, praw na dobrach niematerialnych oraz nie mogą być związane z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji, wykroczeniem lub przestępstwem.
 4. Osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone mogą przesłać stosowną wiadomość do Usługodawcy z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie. W wiadomości muszą znaleźć się kompletne i prawdziwe dane podmiotu zgłaszającego oraz informacje pozwalające zidentyfikować zgłaszane naruszenie i uzasadniające jego bezprawność, jak również dane dotyczące ujawnienia naruszenia.
 5. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika materiałów, które naruszają prawa osób trzecich, Usługodawca z tego tytułu będzie mógł obciążyć Użytkownika za każdy taki przypadek karą umowną w wysokości 1.000,00 zł, co nie wyłącza możliwości dochodzenia dalszego odszkodowania przewyższającego wyliczoną karę umowną, która staje się wymagalna z chwilą wezwania do zapłaty.
 6. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń w stosunku do Usługodawcy z tego tytułu, iż Użytkownik zamieścił materiały naruszające prawa tej osoby, Usługodawca wezwie Użytkownika do wyjaśnienia sprawy oraz do pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z potwierdzenia naruszenia praw osoby trzeciej.

 

 1. REJESTRACJA

 

 1. W celu skorzystania z usługi Konta, usługi dokonywania zakupów, usługi zarządzenia ofertami i transakcjami, usługi rezerwacji, Użytkownik musi się zarejestrować w Serwisie. Rejestracja jest bezpłatna.
 2. Nie wymaga rejestracji usługa polegająca na przeglądaniu ogólnodostępnych informacji w Serwisie.
 3. Rejestracja Użytkownika rozpoczyna się od wypełnienia elektronicznego formularza. Następnie z Użytkownikiem skontaktuje się osoba wyznaczona przez Usługodawcę celem dokończenia procesu rejestracji.  W trakcie wypełniania formularza rejestracji Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie go. W trakcie rejestracji Użytkownikowi zostanie przypisany odpowiedni status, który będzie decydować m.in. o zasadach i terminach płatności lub rezerwacji.
 4. W przypadku logowania z wykorzystaniem profilu na portalu społecznościowym Użytkownik musi wyrazić zgodę, aby Usługodawca uzyskał dostęp do profilu publicznego Użytkownika oraz jego adresu poczty elektronicznej. Przed udostępnieniem profilu Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem, albowiem wyrażając zgodę na udostępnienie Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Podobnie jak przy rejestracji opisanej w ust. 4.1. z Użytkownikiem skontaktuje się osoba wyznaczona przez Usługodawcę celem dokończenia procesu rejestracji, jak również Użytkownikowi zostanie nadany odpowiedni status..
 5. Procedura odzyskiwania hasła została opisana przy logowaniu do Konta.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub nawet usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Usługodawcy, Serwisu, innych Użytkowników lub którego działania prowadzą do naruszeń Regulaminu.
 7. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta danymi, w tym adresami e-mail, należącymi do innych osób, chyba że Użytkownik posiada wyraźną zgodę Usługodawcy i takich osób na wykorzystanie ich danych w ramach Serwisu.

 

 1. USŁUGI

 

 1. Zawarcie umowy o świadczenie konkretnej Usługi nie wiąże się z koniecznością korzystania przez Użytkownika z wszystkich Usług. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać korzystanie i zaprzestać korzystania z poszczególnych Usług, według własnego uznania, przy czym obowiązany jest uczynić to w zgodzie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Serwis udostępnia następujące Usługi:

1)      możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,

2)      prowadzenie Konta,

3)      udostępnienie narzędzi do kontaktu z Usługodawcą,

4)      wyszukiwarkę,

5)      dokonywanie zakupów,

6)      narzędzie do zarządzania ofertami i transakcjami,

7)      narzędzie do dokonywania rezerwacji towarów lub usług,

8)      przesyłanie Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) na wskazany adres poczty elektronicznej.

 1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony, tj. od chwili wejścia na stronę internetową Serwisu do czasu zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać tylko jedno Konto. Założenie więcej niż jednego Konta wymaga zgody Usługodawcy. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia, po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do wyjaśnień i usunięcia dublujących się danych. W przypadku braku reakcji Użytkownika lub w przypadku oczywistego zdublowania, Konto zostanie usunięte. Zastrzeżenia Użytkownik może zgłosić Usługodawcy za pośrednictwem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie.
 4. Usługodawca nie wyraża zgody na zbywanie Konta lub przenoszenie praw do Konta na podstawie cesji.
 5. Użytkownik oraz Usługodawca w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta za miesięcznym wypowiedzeniem, a dodatkowo Usługodawca może rozwiązać powyższą umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik dopuści się naruszenia Regulaminu lub nie korzysta z Konta przez okres dłuższy jak 6 miesięcy.
 6. Towarów i usług prezentowanych w Serwisie nie należy traktować jako oferty sprzedaży Usługodawcy lecz jako zaproszenie do składania ofert przez Użytkownika. Oferta Użytkownika wiąże przez okres 30 dni od jej złożenia.
 7. Umowa sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia od Usługodawcy lub osoby działającej na jego zlecenie, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. W celu uniknięcia wątpliwości, uznaje się, że umowa sprzedaży nie jest jeszcze zawarta z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia przez Użytkownika.
 8. Użytkownik przed uzyskaniem wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji może poinformować Usługodawcę, że cofa swoją ofertę.
 9. Po zawarciu umowy sprzedaży Użytkownik nie może zrezygnować z zamówionych towarów lub usług i w związku z tym jest on zobowiązany odebrać oraz opłacić zamówiony towar lub usługę.
 10. Termin realizacji zamówienia na towar lub usługę każdorazowo będzie podawany po przyjęciu zamówienia do realizacji przez Usługodawcę.
 11. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu narzędzi do zarządzania ofertami i transakcjami jest dedykowana jedynie dla osób, które uzyskają odpowiednie uprawnienia od Usługodawcy i jest ona zawierana na czas określony, tj. do czasu zamknięcia Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z powyższych narzędzi zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Usługodawcy.
 12. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu narzędzi do dokonywania rezerwacji towarów lub usług jest zawierana z chwilą złożenia rezerwacji przez Użytkownika. Zasady rezerwacji będą szczegółowo opisane przy konkretnych towarach lub usługach, co do których będzie możliwość dokonania rezerwacji.
 13. Usługodawca jest uprawniony do udostępniania opcji rezerwacji towarów i usług jedynie w celu ustalenia potencjalnego zainteresowania danym towarem lub usługą wśród Użytkowników.
 14. Z chwilą poinformowania przez Usługodawcę, że zarezerwowany towar lub usługa są już dostępne do nabycia, rezerwacja przekształca się w ofertę zakupu danego towaru lub usługi przez Użytkownika. Po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia o przyjęciu oferty i rozpoczęciu realizacji zamówienia przyjmuje się, że została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 15. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) zawierana jest na czas oznaczony, tj. czas działania Serwisu i rozpoczyna się z chwilą zamówienia tej usługi przez Użytkownika, co jest wynikiem wyrażenia zgody przez Użytkownika na przesyłanie takich informacji. Użytkownik w każdej chwili może rozwiązać umowę o świadczenie tej Usługi kontaktując się z Usługodawcą za pomocą narzędzi udostępnionych w Serwisie.
 16. W ramach  informacji dostarczanych Użytkownikowi drogą elektroniczną mogą być wysyłane m.in. informacje (w tym informacje handlowe) dotyczące działalności Usługodawcy lub Partnerów.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE

 

 1. Użytkownikowi z uwagi na to, iż nie jest on konsumentem albowiem Serwis jest kierowany do przedsiębiorców, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Usługodawca wskazuje, że w ramach rękojmi za wady rzeczy Użytkownikowi będą przysługiwać jedynie roszczenie o naprawienie wady lub o dostarczenie towaru lub usługi wolnej od wad.
 3. Reklamacje Użytkownik zobowiązany jest zgłosić za pomocą formularza udostępnianego w Serwisie.
 4. Usługodawca w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację lub wezwie do przesłania towaru lub zdjęcia przedstawiającego faktyczne zaistnienie wady.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zweryfikowania dostarczonych towarów pod względem ich ilości i jakości niezwłocznie po ich odebraniu, przy czym nie później jak w terminie 2 dni.
 6. Użytkownik chcąc skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi zobowiązany jest do zgłoszenia wady niezwłocznie po jej ujawnieniu, tj. nie później jak tego samego dnia.
 7. W przypadku wniosku Usługodawcy o przesłanie wadliwego towaru celem dokonania jego oględzin i rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik może na koszt Usługodawcy odesłać go ustalonym z Usługodawcą środkiem transportu.

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Rozwiązanie Umowy następuje za porozumieniem stron — w każdej chwili, bez podania przyczyn.
  2. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie naruszania Regulaminu przez Użytkownika.
  3. Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7.2 Regulaminu, Usługodawca może wezwać Użytkownika do zaprzestania wykonywania wymienionych tam działań wyznaczając mu termin nie krótszy niż 3 dni, po upływie którego może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7.2 Regulaminu. Zastrzeżenia co do wypowiedzenia umowy w trybie art. 7.2 Użytkownik może zgłosić kontaktując się z Usługodawcą za pomocą narzędzi udostępnionych w Serwisie
  4. Usługodawca może odstąpić od umowy sprzedaży z Użytkownikiem, jeżeli ten nie opłaci przesłanej mu faktury proforma lub zaliczkowej w terminie 3 dni od jej przesłania.
  5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem 10 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku nie niezaakceptowania przez Użytkownika nowego regulaminu lub polityki prywatności.
  6. W przypadku chęci odstąpienia przez Użytkownika od umowy z Usługodawcą musi on podać podstawę prawną odstąpienia oraz musi wyznaczyć Usługodawcy dodatkowy termin, nie krótszy od 14 dni, na wykonanie zobowiązania lub do zaniechania naruszeń.
  7. W przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca wezwie go do przedstawienia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów i w tym celu wyznaczy mu czas nie krótszy jak 5 dni roboczych. W przypadku zwłoki w udzieleniu odpowiedzi Usługodawca będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wyliczoną karę umowną.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy,

2)      następstwa wykorzystania Konta przez osoby trzecie, w przypadku gdy uzyskały one dostęp do Konta w następstwie działań lub zaniechań Użytkownika,

3)      szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

4)      realizację umów przez Partnerów,

5)      autentyczność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników i Partnerów.

6)      utraconych przez Użytkownika korzyści,

7)      trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą, których usługa jest świadczona,

8)      skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika,

9)      skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie danej Usługi,

10)     skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,

 1. Jeżeli w Serwisie zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich (w tym do Partnerów) Usługodawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych innych aniżeli Serwis.
 2. Odpowiedzialność względem Użytkowników ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych przez Usługodawcę w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika. Przy czym w przypadku zauważenia przez Użytkownika w Serwisie treści, które naruszają Regulamin, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę, a ten niezwłocznie podejmie kroki mające na celu ustalenia, czy faktycznie treści naruszają Regulamin.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego Usług.
 2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Usługodawca.
 3.  Usługodawca informuje, że:
 4. nie został powołany Inspektor ochrony danych/Administrator Bezpieczeństwa Informacji .
 5. Usługodawca stosuje na poziomie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa zabezpieczenia techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.
 6. dane osobowe Użytkowników będą pozyskiwane od Użytkowników z wykorzystywanych przez nich urządzeń (w tym urządzeń przenośnych) podczas:

-        zakładania, aktualizowania i dodawania przez nich informacji do Konta,

-        korzystania przez nich z Usług, w tym w trakcie dokonywania zakupów,

-        przekazywania i zamieszczenia przez nich informacji oraz materiałów w ramach Serwisu,

-        interakcji pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą,

 • wymiany korespondencji pomiędzy nimi a Usługodawcą.
 • dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:
  • korzystania z Serwisu  lub Usług oraz realizowania Usług,
  • kontaktowania się z Użytkownikami,
  • rozwijania i doskonalenia Serwisu oraz Usług,
  • egzekwowania przestrzegania Regulaminu,
  • egzekwowania realizacji zobowiązań przez Użytkowników,
  • w celach marketingowych oraz w celach związanych z personalizowaniem prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej  (gdy zostanie wyrażona na to zgoda).
 • dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom nieuprawnionym.
 • dane osobowe Użytkowników posiadających aktywne Konta będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne ze względów biznesowych i archiwizacyjnych.
 • dane osobowe Użytkowników posiadających zawieszone Konta, a także dane osobowe Użytkowników z zamkniętych Kont będą przechowywane w celu spełnienia wymogów prawa krajowego, zapobiegania oszustwom, ściągania należności, udzielania pomocy organom ścigania, egzekwowania Regulaminu oraz podejmowania innych działań zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Niepotrzebne dane osobowe Użytkowników Usługodawca bezpiecznie usuwa.
 • Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo bycia zapomnianym.
 • Jeśli dane osobowe są niedokładne lub ulegną zmianie Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznego zaktualizowania.
 • Usługodawca może nie udzielić dostępu do danych osobowych i odmówić ich modyfikacji lub usunięcia tylko w sytuacji, gdy zezwala na to powszechnie obowiązujące prawo. 
 • Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości i innym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia, po wcześniejszym zweryfikowaniu wniosku o przekazanie danych i w zakresie wynikającym tylko z tego wniosku.
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub jego prawnego następcy, gdy uzna, iż nastąpiło naruszenie przetwarzania danych osobowych.
 • Użytkownik nie może dodawać innych Użytkowników do swojej listy mailingowej, telefonicznej lub SMS w celach komercyjnych, jeśli osoby te nie wyrażą na to zgody.
 • Jeśli Użytkownik ujawni swoje dane osobom trzecim lub skorzysta z ich witryn, wówczas będą obowiązywać zasady prywatności przyjęte przez te osoby trzecie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2017r.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 3 dni od daty udostępnienia ich na stronach Serwisu z zastrzeżeniem, że umowy z Usługodawcą, które rozpoczęto realizować przed wejściem w życie zmian, są kontynuowane na zasadach dotychczasowych, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przyjęcie nowych rozwiązań.
  3. O treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Użytkownik zostanie poinformowany mailowo lub poprzez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin.
  4. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.
  5. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami lub Partnerami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla aktualnego adresu do korespondencji Usługodawcy.

 

Polityka prywatności

 

 1. Definicje Serwisu, Usługodawcy oraz Użytkownika znajdują się w Regulaminie Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu są Grzegorz Marek i Robert Surosz prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, tj. Multitextil s.c. Grzegorz Marek, Robert Surosz, adres: 05-080 Izabelin ul. Sienkiewicza 23, REGON: 101593364, NIP: 7282793310. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. "Dane osobiste" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jeśli informacje nie umożliwiają odniesienia się bezpośrednio do danego użytkownika (lub wymaga to niewspółmiernie dużo czasu i wysiłku), nie stanowią one danych osobistych.
 4. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

1)      zakładania, aktualizowania i dodawania informacji do Konta,

2)      korzystania przez nich z Usług i dokonywania zakupów,

3)      przekazywania i zamieszczenia informacji w ramach Serwisu,

4)      interakcji pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem,

5)      wymiany korespondencji pomiędzy nimi a Usługodawcą.

 1. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej w celu: oferowania zniżek i promocji, oraz w celu informowania o Usługodawcy, Usługach, Partnerach (o ile Użytkownik wyraził wcześniej zgodę na taki kontakt). Może to się wiązać z naliczeniem opłat za wiadomości i transfer danych.
 2. Dane osobowe, które Użytkownik powierza Administratorowi, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu:
 3. korzystania z Serwisu  lub Usług oraz w celu realizowania Usług,
 4. kontaktowania się z Użytkownikami,
 5. rozwijania i doskonalenia Serwisu oraz Usług,
 6. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu,
 7. w celach marketingowych oraz w celach związanych z personalizowania prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej  (gdy zostanie wyrażona na to zgoda).
 8. W trakcie korzystania z Serwisu dodatkowo automatycznie pobierane są takie informacje jak adres IP, hostname, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu, adresy odwiedzany stron w Serwisie, adres strony internetowej z jakiej Użytkownik przeszedł do Serwisu. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub usług podmiotów zewnętrznych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika może uniemożliwić pełne korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu.
 10. Okazjonalnie w Serwisie mogą być organizowane konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 11. Okazjonalnie w Serwisie mogą być organizowane akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane zgodnie z zasadami danej akcji promocyjnej.
 12. Dane są przechowywane w bazie danych, na serwerach Administratora lub na serwerach należących do dostawców Administratora, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 13. W celu świadczenia niektórych Usług, Usługodawca może współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług. Jeśli tacy zewnętrzni dostawcy usług będą potrzebowali dostępu do danych osobistych, Usługodawca zapewnia, że uzyskają taki dostęp jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia odpowiedniej Usługi. Ponadto, tacy zewnętrzni dostawcy usług będą musieli przestrzegać wszystkich stosownych zasad ochrony danych.
 14. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
 15. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.
 16. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo bycia zapomnianym. Chcąc skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać na wiadomość z odpowiednim żądaniem.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 18. Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google.
 19. Serwis może wykorzystywać funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics). Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą ustawień reklam. Google udostępnia narzędzie blokujące zbieranie danych przez Google Analytics.
 20. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i w związku z tym Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 21. Pliki cookie to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez Serwis do przeglądarki Użytkownika, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do Serwisu za każdym razem. Zmienne Local Storage i Session Storage (nazywane łącznie Web Storage) są podobne do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Serwisu. Zarówno pliki cookie jak i zmienne Web Storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne pliki cookie i zmienne Session Storage) lub przechowywane dłużej (trwałe pliki cookie oraz zmienne Local Storage). Opisane wyżej technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i poprawy wydajności stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniach Użytkowników. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.
 22. Za pomocą poniższych plików cookie i zmiennych Web Storage Usługodawca zapewnia wydajne i bezpieczne działanie wszystkich funkcji Serwisu. Ponadto identyfikuje Użytkowników, a to pozwala dostosowywać Serwis do potrzeb konkretnego Użytkownika.

1)      Trwałe pliki cookie: _

2)      Sesyjne pliki cookie: credit, csrf_token, refresh_requested

3)      Zmienne Session Storage: _default_date, _default_email, _star_tool_hint_shown

4)      Zmienne Local Storage: credit, data, user, logged, _promo_warn_read, _refresh_at, _setup_reminder, _bids_show, _bid_help_read, _version, cookies_consent

 1. Za pomocą poniższych plików cookie i zmiennych Web Storage Usługodawca monitoruje zachowania Użytkowników, takie jak sposób wejścia na Serwis, kategorie przeglądanych podstron, grupę Użytkowników do jakiej się zalicza oraz cechy, jak dane techniczne ma wykorzystywana przeglądarka internetowa. Dzięki tym informacjom Usługodawca może ulepszać Serwis.

1)      Trwałe pliki cookie: d1, d4, d5

2)      Zmienne Local Storage: _dimensions, _campaign, _track_sync_at

 1. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i zmiennych Web Storage w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła, przy czym może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Informacje o zmianie ustawień przeglądarek można znaleźć pod następującymi adresami:  

1)      Google Chrome

2)      Mozilla Firefox

3)      Safari

4)      Opera

5)      Microsoft Internet Explorer